De kracht van ons denken, week II

Week 52, donderdag

2 Korinthiers 10:3-6 (NBG)
Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, 4 want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, 5 zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, 6 en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen.

Romeinen 12:2 (HSV)
En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Spreuken 23:8 (KJV)
Zoals een mens denkt in zijn hart zo is hij.

Filippenzen 4:6-8 (HSV)
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.8 Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.

De kracht van ons denken VIII
De vorige overdenking eindigde ik met de belofte meer keypoints te beschrijven die dr. Leaf noemt die getuigen van waarheden en die waarheden uit te werken.

Bedenk dat de keypoints die ik (dr. Leaf) beschreef te maken hebben met jouw manier van denken. Door wie en wat laat je je manier van denken inspireren? De liefdevolle waarheid van God die bevrijdt of de listige leugens van satan die je binden en in gevangenschap plaatsen?

Met de kennis van deze manier van denken, met Gods liefdevolle waarheid als basis onder je denken en de Heilige Geest die je wilt coachen om je denken te veranderen kun je – zo zegt dr. Leaf – de volgende waarheden realiseren.

– Happiness comes from within and success follows – not the other way around.
– You can learn how to learn and deepen your intellect.
– You can overcome those learning issues.
– You can get the chaos in your mind under control.
– You don’t have to walk around in guilt and condemnation.
– If you wired those toxic thougts in, you can wire them out.
– You don’t have to get stuck in bad habits; you can change them.
– You can overcome feelings of rejection and hurt.
– Forgiveness is not the battle you think it is.
– You don’t have to worry about things that are out of your control.
– You are not a victim of the things you shouldn’t be doing.
– You don’t have to fear that if a condition runs in your familiy that you are going to get it (for example Alzheimer’s, Parkinson’s, or depression).
– You can balance your over-thinking and over analyzing mind.
– You can overcome and control depression and anxiety – some scientists are showing you can even control and overcome schizophrenia and OCD.
– You don’t have to keep digging into the past to get free from it.
– You can be happy filled with peace regardless of your circumstances.

If you have nodded your head at even one of these, it is time for you to be set free in your mind to pursue all God has for you.

Nu ik toch bezig ben met rijtjes, hieronder nog een bekend rijtje. Het staat in één van de boeken van Neil T. Anderson. Een bekende christelijke schrijver. Hij onderbouwt eigenlijk het bovenstaande met teksten.

Laat je sterken, door het tot je door te laten dringen en het als waarheid aan te nemen, en er naar te leven:

– Waarom zou ik zeggen ‘Ik kan niet’, wanneer de Bijbel zegt dat ik alle dingen kan doen door Christus die mij kracht geeft. Filipp. 4:3
– Waarom zou ik me bezorgd maken over mijn noden wanneer ik weet dat God in al mijn behoeften naar Zijn rijkdom rijkelijk zal voorzien in Christus Jezus. Filip. 4:19
– Waarom zou ik bang zijn, als de Bijbel zegt dat God me geen geest van lafhartigheid heeft gegeven maar van kracht, liefde en bezonnenheid. 2 Tim. 1:7
– Waarom zou ik te weinig geloof hebben om voor Christus te leven , wanneer God mij voldoende geloof heeft geschonken. Rom. 12:3
– Waarom zou ik zwak zijn, wanneer de Bijbel zegt dat de Heer de kracht van mijn leven is, en dat ik krachtig zal zijn en actie zal ondernemen omdat ik God ken. Psalm 27:1 en Daniel 11:32
– Waarom zou ik satan toestaan de controle over mijn leven te nemen, als God – die in mij is – veel machtiger is dan hij die in de wereld is. 1 Joh. 4:4
– Waarom zou ik de nederlaag accepteren, wanneer de Bijbel zegt dat God mij altijd naar de overwinning zal leiden. 2 Cor. 2:14
– Waarom zou ik wijsheid tekort komen, wanneer ik weet dat Christus voor mij de wijsheid van God is geworden; en dat God mij overvloedig wijsheid wil schenken als ik Hem daarom vraag. 1 Cor.1:30 en Jakobus 1:5
– Waarom zou ik depressief zijn, wanneer ik hoop heb als ik denk aan Gods liefde, ontferming en trouw. Klaagliederen 3:21-23
– Waarom zou ik mij zorgen maken en ongerust zijn, wanneer ik al mijn zorgen aan Christus mag geven die van mij houdt 1 Petr. 5:7
– Waarom zou ik in gebondenheid leven, wanneer ik weet dat er vrijheid is waar de Geest van de Heer is. Gal. 5:1
– Waarom zou ik me veroordeeld voelen, wanneer de Bijbel zegt dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. Rom. 8:1
– Waarom zou ik mij eenzaam voelen, wanneer Jezus gezegd heeft dat Hij altijd bij me is en me nooit zal begeven of verlaten. Matt. 28:20
– Waarom zou ik mij vervloekt of ongelukkig voelen, wanneer de Bijbel zegt dat Christus me van de vloek van de wet heeft gered, zodat ik de Heilige Geest door geloof mag ontvangen. Gal. 3:13-14
– Waarom zou ik ongelukkig zijn, wanneer ik – net als Paulus – kan leren tevreden te zijn wat de omstandigheden ook zijn. Filip. 4:11
– Waarom zou ik me waardeloos voelen, wanneer Christus voor mij tot zonde is geworden, zodat ik de rechtvaardigheid van God mag worden. 2 Cor. 5:21
– Waarom zou ik me hulpeloos voelen in de aanwezigheid van anderen, wanneer ik weet dat als God voor mij is, niemand tegen mij kan zijn. Rom. 8:31
– Waarom zou ik verward zijn, wanneer God de gever van vrede is en Hij me kennis geeft door Zijn Geest die in mij leeft. 1 Cor. 2:12 en 14:33
– Waarom zou ik me een mislukkeling voelen, wanneer ik meer dan een overwinnaar ben door Christus die van mij houdt. Rom. 8:37
– Waarom zou ik me druk maken om de druk van het leven wanneer ik moed kan putten uit het feit dat Jezus de wereld en haar problemen heeft overwonnen. Joh. 16:33

Merk op dat in bovenstaande teksten vaste feiten en waarheden staan. Niets dat wijst op gevoel. Gebruik je wil en je verstand om je deze waarheden eigen te maken en Gods liefde hierin voor jou te zien. En ga vervolgens naar deze liefdevolle waarheden leven. Je zult merken dat naarmate jij hiernaar gaat leven, jouw hart hierdoor gevuld wordt!

Kees Kraayenoord ‘Jezus’ leven van mijn leven’
https://www.youtube.com/watch?v=e0hcKVVEdIc