De kracht van ons denken, week II

Week 52, woensdag

2 Korinthiers 10:3-6 (NBG)
Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, 4 want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, 5 zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, 6 en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen.

Romeinen 12:2 (HSV)
En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Spreuken 23:8 (KJV)
Zoals een mens denkt in zijn hart zo is hij.

Filippenzen 4:6-8 (HSV)
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.8 Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.

De kracht van ons denken VII
Voor ik meer citeer van dr. Caroline Leaf is het goed om de tekst uit 2 Korinthiers 10 vers 3-6 er bij te pakken. Eerst vers 3 en 4: ‘Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, 4 want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken’.

De Bijbel, Paulus, onderkent dat er een strijd gevoerd wordt. In Efeze 6:10-13 schrijft hij daar nog uitgebreider over. ‘Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Doet aan de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad (de geestelijke boosheden in de lucht) in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben stand kunt houden.’

Om ons heen wordt er strijd gevoerd. Een geestelijke strijd. Die strijd is letterlijk om ons heen, en die strijd is om óns. Wij zijn het namelijk waard om voor te strijden. Het is een strijd tussen twee koninkrijken: het koninkrijk van het licht en het koninkrijk van het duister.

Van origine horen wij in het koninkrijk van het licht. Maar de duivel, de listige slang is op slinkse wijze te werk gegaan en heeft ons doen plaatsen in een wereld waar de zonde, duisternis heerst. Maar dank God! Hij gaf ons Zijn Zoon en door Zijn lijden en dood en onze bekering zijn wij wederom geplaatst in het koninkrijk van het licht. Kolossenzen 1:13 ‘Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde’.

Er is om ons gevochten en wij zijn vervolgens los- en weggetrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in een ander koninkrijk. Het koninkrijk van Licht, van Liefde. Maar de strijd blijft. D-day is er, V-day moet nog komen. De vijand houdt nog steeds stand, ook al is hij in het nauw gedreven en schiet hij zijn pijlen op ons af. En het is onder andere onze strijd om stand te houden tegen de boze, maar ook om bolwerken af te breken!

De bolwerken die wij af moeten breken bevinden zich in ons hoofd/in ons verstand. Wij zijn de leugens van de boze gaan geloven en die leugens zijn gaan groeien en groter en groter geworden tot ze als het ware in ons verstand een grote kei/verdedigingswerk (bolwerk) zijn gaan vormen, een rotspartij die hard en bonkig is. De boze is er op uit om die bolwerken in stand te houden, terwijl God ons gebiedt om die bolwerken neer te halen! Ze kapot te slaan, of te slechten zoals de tekst zegt. Dat kapot slaan van die leugens moeten wij doen met Gods waarheid. De waarheid van God tegenover de leugens van de duivel.

Daarbij moeten dus ons hoofd gebruiken. Wij moeten nadenken en ons trainen in het ontwaren en ontwarren van de leugens. Ons hoofd koel houden. En vast besloten zijn het goede te denken! En het denken van het goede begint met jezelf te accepteren als geliefd kind van God. Een kind dat fouten mag maken, dat mag leren, maar dat zich vooral geliefd weet, gewenst weet, dat tevreden is met wie hij of zij is omdat God geen fouten maakt. Hij wil ons vormen, maar als eerste zegt God; in jou, zoals jij bent heb ik welbehagen, plezier en vreugde. Laat die waarheid als eerste de waarheid zijn die de leugens klein maakt.

Toets daar aan je denken! En denk dan het goede dat jouw verstand gaat veranderen. Caroline Leaf doet een aantal ‘key-points’ met betrekking tot het proces van denken tot verandering van ons verstand. (zij legt ze verder uit in het ‘5-steps switch on your brain learning process during 21-day brain detox plan. Het voert iets te ver om daar nu aandacht aan te besteden).

Wat ze zegt is – om te onthouden:
– Your mind (intellect, denkvermogen) is the most powerful thing in the universe after God.
– Free will and choice are real, spiritual, and scientific facts (Deut. 30:19).
– Your mind (soul) has one foot in the door of the spirit and one foot in the door of the body; you can change your brain with your mind and essentially renew your mind (Rom. 12:2).
– You can develop your spirit through choices you make in your mind to be led by the Holy Spirit (Gal. 2:20)
– Your body is not in control of your mind – your mind is in control of your body, and your mind is stronger than your body. Mind certainly is over matter.
– You are nog a victim of your biology.
– You cannot control the events and circumstances of life, but you can control your reaction to those events and circumstances (Matt. 7:13-14; Gal. 6:7-8).
– When you think, you build thoughts, and these become physical substances in your brain. ‘As he thinks in his heart, so is he’ Prov. 23:7.
– Good thinking = good choices = healthy thoughts; toxic thinking = toxic choices = toxes thoughts (Deut. 30:19).
– You are designed to stand outside yourself and observe your own thinking and change is (Rom. 12:2; Cor.10:5; Phil. 3:13-14.
– You are disigned to recognize and choose the right things to think about (Josh.24:15; Eccles.7:29; Isa.30:20).
– Each morning when you wake up, you have new baby nerve cells born inside your brain to use wisely as you remove bad thoughts and wire in new ones (Lam.3;23). This is callend neurogenesis.
– You have been designed for deep, intellectual thought (Ps. 139:14).
– You are wired for love, and fear is al learned and not a natural response (2 Tim.1:7).
– You have the mind of Christ (1 Cor.2:16) Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus.
– You are made in God’s image (Gen.1:27)

Morgen meer key-points over het realiseren van waarheden. Met de kennis die je nu hebt.