De kracht van ons denken, week II

Week 52, dinsdag

2 Korinthiers 10:3-6 (NBG)
Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, 4 want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, 5 zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, 6 en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen.

Romeinen 12:2 (HSV)
En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Spreuken 23:8 (KJV)
Zoals een mens denkt in zijn hart zo is hij.

Filippenzen 4:6-8 (HSV)
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.8 Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.

De kracht van ons denken VI
De komende dagen wil ik graag wat meer delen over wat dr. Caroline Leaf schrijft over ons denken. Het is prachtig dat God de wetenschap en wetenschappers gebruikt om Zijn grootheid en Zijn woord te bewijzen.

Laten we eens haar boek openslaan en leren wat zij ons te vertellen heeft.
‘Met ons fenomenale verstand/ons denken kunnen we de waarheden begrijpen die we in onze geest hebben ontvangen. Het is met ons denken dat we deze waarheden kunnen planten en verbinden in ons verstand, wat een onderdeel is van ons lichaam. We kunnen met ons denken kiezen wat en hoe we ons ‘spirituele ik’ willen ontwikkelen.

Zoals het staat in Jakobus 1:21 ‘Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken’.

Het is door ons denken dat we óf de leugens van de vijand, de vader van de leugen, geloven óf ze verwerpen. Door ons denken kunnen we de fysieke werkelijkheid van onze hersenen veranderen en kunnen ze onze keuzes gaan weerspiegelen’. (Zichtbaar in ons gedrag).

Caroline Leaf is een pionier als het gaat om de neuroplasticiteit. Wikepedia zegt over neuroplasticiteit het volgende: ‘Neurale plasticiteit (ook wel aangeduid als neuroplasticiteit, corticale plasticiteit of kortweg plasticiteit) duidt op veranderingen in de organisatie van de hersenen van individuen als gevolg van ontwikkeling, leren of ervaring. Neurale plasticiteit kan verschillende vormen aannemen. Het kan optreden als onderdeel van de normale ontwikkeling, als onderdeel van leerprocessen bij normale volwassenen en na hersenletsel’.

Leaf stelt dat wetenschappers eindelijk beginnen te zien dat hersenen zich kunnen vernieuwen/kunnen veranderen. Zoals Romeinen 12:2 stelt. ‘En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken’.

Wetenschappers zien de hersenen niet langer meer als een machine die is ‘ingesteld’ in onze jonge jaren, niet in staat om zich aan te passen, en versleten raakt als we ouder worden. Ze hebben ontdekt aan de hand van voorbeeld na voorbeeld en gebruik makend van technieken die de hersenen volgen/nadoen en bewijs van gedragsverandering hoe mensen hun hersen door hun denken kunnen veranderen!

In haar boek beschrijft Leaf hoe ze grote veranderingen heeft gezien bij autistische kinderen, senioren, slachtoffers van autoongelukken, kinderen in derde wereldlanden, kinderen met dyslexie, en emotioneel getraumatiseerde mensen door het trainen van het ‘veranderen’ van hun denken en daarmee hun hersenen, die uiteindelijk hun hele lichaam weer aansturen.

In Deuteronomium 30:19 lezen we: ‘Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht’.
Volgens Leaf zien we hoe deze tekst werkelijkheid wordt vandaag de dag en de effecten serieus nemen op ons verstand en op ons lichaam door de keuzes die we maken.

Hoe we denken heeft niet alleen effect op onze geest, onze ziel en ons lichaam, volgens Leaf, maar ook op de mensen om ons heen. Zelfs door generaties heen! Ook daarover spreekt de Bijbel. Dingen die we doen als gevolg van ons denken heeft invloed tot in verre geslachten! Exodus 34:7.

Het is buitengewoon belangrijk om je ervan bewust te zijn dat onze hersen kunnen veranderen en veranderingen ondergaan, alleen al door de keuzes die we maken en ons directe denken. Hoe wij denken is de sleutel voor het veranderen/vernieuwen van onze hersenen en daarmee ons leven.

Voeg hieraan het bijzondere feit toe dat er iedere morgen wanneer wij wakker worden wij nieuwe ‘baby’ zenuwcellen hebben die zijn geboren terwijl wij sliepen, die ons in staat stellen giftige gedachten te vernietigen en nieuwe gezonde gedachten te creëren. De ‘geboorte’ van deze nieuwe baby zenuwcellen wordt neurogenesis (ontstaan van zenuwweefsel) genoemd. Leaf voegt daar een Bijbeltekst aan toe uit Klaagliederen 3:22,23 ‘Het zijn de gunstbewijzen des HEREN, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op,23 elke morgen zijn zij nieuw’. (Persoonlijk zou ik dat niet direct op nieuwe zenuwcellen betrekken, maar waarom niet………..als zij ook iedere morgen nieuw zijn).

God heeft ons buitengewoon bijzonder geschapen. In ons heeft Hij de mogelijkheid gelegd om veranderprocessen op gang te brengen. We kunnen veranderen door onze manier van denken te veranderen!

We worden vernieuwd door onze nieuwe manier van denken. Wetenschappelijk is het bewezen dat we door ‘goed te denken’ (Filippenzen 4:8) negatieve – giftige – gedachten in onze hersen kunnen afbreken.

Wees je dus van bewust wat je denkt. Wat je denkt over jezelf en over anderen. En wat je wilt geloven. Wil je de leugens van de boze geloven -> die een giftige uitwerking hebben in heel je lichaam. Of wil je de waarheid van God geloven -> die een genezend, vernieuwend en opbouwend effect hebben op heel je lichaam?

Morgen meer over wat dr. Caroline Leaf schrijft in haar boek.

Ik vind het buitengewoon interessant. En het maakt dat ik geen slachtoffer hoef te zijn. Ik heb een keuze! Kies ik voor leven of voor dood. Voor de zegen of de vloek. Ik moet mij hoofd dus goed gebruiken.