De kracht van ons denken I

Week 51, maandag

2 Korinthiers 10:3-6 (NBG)
Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, 4 want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, 5 zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, 6 en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen.

Romeinen 12:2 (HSV)
En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Spreuken 23:8 (KJV)
Zoals een mens denkt in zijn hart zo is hij.

Filippenzen 4:6-8 (HSV)
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.8 Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.

De kracht van ons denken
Ons denken is van groter betekenis dan we beseffen! Want wat we doen en hoe we ons voelen begint met hoe en wat we denken.

Spreuken 23 vers 8 geeft dat al duidelijk aan ‘Zoals een mens denkt in zijn hart zo is hij’, King James vertaling. Belangrijk is het dus om te weten wat we denken en hoe onze gedachten patronen zijn geworden. Ons denken bepaalt ons voelen en ons gedrag. Dus wanneer we zicht hebben op ons denken en gedachtepatronen herkennen dan kunnen we ook invloed hebben op ons gevoel en ons gedrag.

Er is een heel bekend rijtje dat dat goed verwoord: ‘let op je gedachten, want je gedachten worden woorden, let op je woorden want je woorden worden je daden, let op je daden want je daden worden gewoontes, let op je gewoontes want je gewoontes vormen je karakter, let op je karakter want je karakter bepaalt je bestemming’.

Dit rijtje van ‘opletten’ is gebaseerd op wat E. Stanley Jones zei: ‘Zaai een gedachte, oogst een daad. Zaai een daad, oogst een gewoonte. Zaai een gewoonte, oogst een karakter. Zaai een karakter, oogst een bestemming’.

Uit dit rijtje spreekt heel duidelijk een handeling. Een handeling met grote gevolgen! Zoals Jones het zegt zijn wij zelf verantwoordelijk voor uiteindelijk onze bestemming. Onze bestemming begint met zaaien. Niet met grote plannen of ideeën, maar heel klein, een zaadje planten in je hoofd. Alles wat we uiteindelijk doen, ons gedrag dus heeft te maken met wat we aan gedachten in ons hoofd zaaien.

Welke gedachten staan we toe? Welke gedachten laten we wortel schieten en vrucht dragen. Want dat is wat er gebeurd als er iets wordt gezaaid. We kennen allemaal wel de gelijkenis van de zaaier en het zaad uit Mattheus 13. De grond waarop het zaad valt is dus heel belangrijk. Want als het in vruchtbare grond valt kan het wortel schieten en vrucht dragen.

Nu is natuurlijk de grote vraag wat vruchtbare grond is. Laten we voorop stellen dat satan er bij gebaat is wanneer de grond vooral vruchtbaar is voor zíjn leugens. Want wanneer zijn leugens gezaaid worden en wortel schieten zullen er vruchten komen die ons afhouden van de bestemming die God voor ons in gedachten heeft. We zullen niet tot ons doel komen.

Wil Gods waarheid in onze gedachten gezaaid kunnen worden en vrucht dragen dan zal dus de grond vruchtbaar moeten zijn voor dát zaad. Het zaad van waarheid, het zaad dat leven schenkt.

De komende periode gaan we nadenken over ons denken, ons gedrag, maar ook ons spreken, want dat is ook gedrag. En wat te denken van niets doen. Niets doen is ook gedrag. Een serie overdenkingen waarbij ik uit verschillende boeken het een en ander zal citeren. Eén van deze boeken is ‘Switch on your brain’, the key to peak happiness, thinking en health van dr. Caroline Leaf. Een christen wetenschapster die heeft ervaren hoe reëel de Bijbel is. In de praktijk maakt zij mee hoe herstellend en genezend ‘gezond’ denken is dat gebaseerd is op Gods waarheid.

Een citaat van haar: ‘We are not victims of our biology or circumstances. As we think, we change the physical nature of our brains. As we consciously direct our thinking, we can wire out toxic patterns of thinking en replace them with healty thoughts. It all starts in the realm of the mind (het gebied van ons denken/verstand), with our ability tot hink and choose – the most powerful thing in the universe after God, and indeed, fashioned after God’.

Meer van/over haar https://www.youtube.com/watch?v=7XNe8KlZZn0

Ga mee op een spannende reis over verandering dat begint bij ons denken!