De kracht van ons denken I

Week 51, vrijdag

2 Korinthiers 10:3-6 (NBG)
Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, 4 want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, 5 zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, 6 en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen.

Romeinen 12:2 (HSV)
En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Spreuken 23:8 (KJV)
Zoals een mens denkt in zijn hart zo is hij.

Filippenzen 4:6-8 (HSV)
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.8 Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.

De kracht van ons denken IV
Nog een stukje verder als het gaat over onze wil. Onze wil ‘zetelt’ in onze ziel. Net als ons verstand en gevoel. Ons gevoel gaat vaak de strijd aan met ons verstand. Er is dus in onze ziel een ‘gevecht’ gaande. En er wordt gestreden om onze wil. Want met onze wil besluiten we wat we willen denken.

Er heerst een interne strijd. En hoe velen van ons zullen die niet ervaren? Een strijd die ons vermoeid, en ons er van af brengt om keuzes te maken en ervoor te gaan. Zolang we niet kiezen met onze wil blijft de strijd voortduren. Het is dus belangrijk dat we onze wil ‘ergens opzetten’, en bij die keuze blijven.

Ons denken en onze emoties en ons gevoel kunnen onze wil onderuit halen. Daarom, zo zegt de Bijbel moeten we onze wil laten leiden door onze geest die in contact staat met en vernieuwd is door de Heilige Geest. In Ezechiel 36:26-27 staat hierover het volgende: ‘Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen en ik zal u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven’.

We hebben een nieuwe geest nodig die ons helpt om onze wil te sturen. Meer nog, om onze wil ondergeschikt te maken aan…………Gods wil. Onze geest wordt vernieuwd door de Heilige Geest en de Heilige Geest helpt ons om onze geest af te stemmen op Gods Geest. Daardoor kunnen wij God Gods stem verstaan en Zijn wil doen. Jezus was vol van de Heilige Geest en kon daardoor Zijn wil ondergeschikt maken aan de wil van Zijn Vader. Duidelijk wordt dit in Lucas 22:42: ‘Vader, niet mijn wil, maar de uwe geschiede!’

Ik las onlangs een stukje van Oswald Chambers die iets heel kernachtigs schreef over onze wil. Graag deel ik dat hier.

‘Ben je bereid jezelf als offer te geven?’
‘Ik ben bereid mijzelf ten offer te geven’- dat is een daad van de wil, niet van het gevoel. Vertel het God dat je bereid bent jezelf ten offer te geven. Laat de gevolgen dan maar aan Hem over, zonder enig zweem van zelfmedelijden, welke weg God ook mag kiezen. God leidt jou helemaal alleen de crisis in, waar je het moet stellen zonder hulp van anderen. Uiterlijk kan het leven hetzelfde blijven, maar het verschil ligt in de wil.

Als je eenmaal de crisis in je wil hebt ervaren, zul je je weinig meer aantrekken van kosten die je maakt, wanneer ook je uiterlijke leven begint te veranderen. Als je wat betreft je wil niet eerst met God in het reine komt, zul je uiteindelijk alleen maar medelijden krijgen met jezelf.

‘Bindt de feestoffers met touwen tot aan de horens van het altaar’ (Psalm 118-27). Je moet bereid zijn om op het altaar gelegd te worden; dan zul je ervaren waar het altaar voor staat – vuur, loutering, zuivering en afzondering voor slechts één doel: het vernietigen van ieder verlangen dat niet uit God is of op Hem gericht. Niet jij vernietigt die, maar God. Je bindt het offer aan de hoornen van het altaar. En pas op dat je geen medelijden met jezelf krijgt als de vuurproef begint.

Na deze vuurproef is er niets meer dat je neerdrukt of neerslachtig maakt. Als de crisis komt, besef je dat de dingen je niet meer op dezelfde wijze raken als voorheen. Wat is voor jou de vuurproef?

Vertel God dat je bereid bent jezelf ten offer te geven, dan zal Hij je tonen dat Hij een grotere God is dan je je ooit hebt kunnen voorstellen’.

Persoonlijk vind ik het een heel indrukwekkend stukje. Chambers roept ons op om met onze wil een keuze te maken. De keuze om jezelf ten offer te geven.

En wanneer je die keuze maakt heeft dat gevolgen! Absoluut. De aanklager gaat zijn best doen om die keuze te ondermijnen. Hij zal komen met verleidingen, verzoekingen, misleidingen en leugens. Leugens die dicht bij de waarheid kunnen liggen en die jouw vertrouwen in God onderuit gaan halen.

Maar als je de keuze hebt gemaakt om jezelf ten offer te geven, zet dan je wil er op om bij die keuze te blijven! En natuurlijk zullen we struikelen. Dat weet God. En dat mag. De rechtvaardige struikelt immers 7 keer en staat weer op. Maar je wilsbesluit is belangrijk.

Mooi dat Chambers zegt dat we ons besluit aan God moeten meedelen! Uiteraard ook aan anderen, maar in eerste plaats aan God! Geef jezelf als levend offer aan God. Romeinen 12:1 ‘Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst’. En laat dan God Zijn gang gaan. En dat kan wel eens heel erg eenzaam zijn.

Jezus heeft dat ervaren. Maar Hij wist: ‘Mijn Vader zorgt voor Mij. Hij is een groot God’.

Durf jij je leven als offer te geven, wat het ook mag kosten en daar je wil op te zetten?

Herman Boon ‘God is Geest’.