De kracht van ons denken I

Week 51, woensdag

2 Korinthiers 10:3-6 (NBG)
Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, 4 want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, 5 zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, 6 en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen.

Romeinen 12:2 (HSV)
En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Spreuken 23:8 (KJV)
Zoals een mens denkt in zijn hart zo is hij.

Filippenzen 4:6-8 (HSV)
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.8 Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.

De kracht van ons denken II
Dr. Caroline Leaf vertelt en schrijft dat wij werkelijk in staat zijn onze hersenen te vernieuwen met alle gevolgen vandien door onze manier van denken. En daarbij sluit ze precies aan bij wat de Bijbel ons leert.

In de Bijbel, in Romeinen 12:2 – NBG vertaling – wordt ons denken expliciet genoemd: ‘En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene’.

Let op hoe hier staat dat er een tegenstelling is tussen het denken van deze wereld en het denken dat in overeenstemming is met Gods denken. De overste van deze wereld is satan. En zijn denken is meer en meer het denken ook geworden van deze wereld. Als satan de vader van de leugen wordt genoemd dan kunnen we ook concluderen dat het denken van deze wereld gebaseerd is op leugens!

In Filippenzen 4 vers 8 staat hoe ons denken is naar de wil van God: ‘Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat’.

Het denken – de leugens en misleidingen – van satan staat daar precies tegenover. Maar wat kan hij dat op zo’n manier doen dat we het vaak niet eens door hebben. De handlangers van de boze weten precies welke leugens ze ons moeten influisteren. En dat begint vaak met iets dat heel dicht tegen de waarheid aanligt. Maar gaandeweg nemen zijn leugens steeds meer afstand van de waarheid met als gevolg dat wij op den duur zijn leugens voor waar gaan aannemen, en daarnaar gaan leven en handelen!

Ik denk dat het op zich ook niet zo moeilijk is voor satan om zijn leugens in ons denken te zaaien. Onze oude natuur reageert vanuit het vlees. Vanuit de oude zondige natuur. En vaak begint dat al op heel jonge leeftijd. Misschien al in de buik van onze moeder. Wanneer jij als kind misschien wel niet gewenst was wordt er al afwijzing over jouw leven uitgesproken, nog voor je geboren bent. Die woorden hebben kracht, scheppingskracht en zijn gehoord door satan. Satan reageert op woorden en daden. Hij kan geen gedachten lezen, maar gebruikt wat wij zeggen als wapen! Die afwijzing is dan al een eerste leugen. Want God zegt dat Hij ons formeert in de buik van de moeder. Hij verwelkomt ons. Hij bevestigt ons. Daar is dus al leugen tegenover waarheid.

Je wordt geboren en je moeder is die woorden vergeten, want ten diepste meende ze het niet. Ze houdt van je, maar de woorden van afwijzing zijn wel uitgesproken. In de geestelijke wereld zijn ze gehoord. Als we opgroeien zullen we vaak ondoordacht uitgesproken woorden horen van afwijzing en soms wel doordacht en met opzet kwetsend. We zeggen dan heel makkelijk: ‘het zijn maar woorden’. Maar woorden hebben scheppingskracht! Wanneer woorden van afwijzing niet direct onder het gezag en de liefde van God worden gebracht – en er vergeving wordt gevraagd of uitgesproken – hebben ze een funeste uitwerking. Vooral omdat satan ze gaat gebruiken. Hij gaat die woorden omvormen en laat je geloven dat je werkelijk afgewezen bént. Het gaat niet meer om het gevoel van afwijzing, maar hij laat je geloven dat je afgewezen bént.

Ik noemde al dat het op zich niet zo moeilijk is voor satan om leugens te planten in ons denken en te laten groeien door onze oude zondige natuur. Maar, wanneer we ons bekeren en ons leven geven aan Jezus ontvangen we een nieuwe natuur. Een natuur die aan Hem gelijk is. Die natuur is onze nieuwe, echte identiteit. We zijn daarmee Koningskinderen, gewenst en bevestigd door God de Vader. De meeste christenen weten dat wel, heel verstandelijk, maar leven er niet naar, het wordt geen werkelijkheid in hun leven. Want zij blijven de leugens van satan geloven. Zij geloven nog steeds zijn leugens over afwijzing en hebben dat als hun waarheid aangenomen. Zij blijven leven naar de leugens van satan en worden er door van binnen vernietigt.

En daar komt ons denken om de hoek kijken. Als nieuwe mensen moeten we niet langer meer denken naar de natuur van onze oude mens, maar naar de natuur van Jezus. We moeten Gods waarheid zetten tegenover de leugens van satan. Waar satan ons laat geloven dat we zijn afgewezen moeten we Gods liefdevolle adoptie aannemen en omarmen, Zijn waarheid gaan aanvaarden……… en daar naar gaan leven!

Jezus vertelt in Mattheus 7 de gelijkenis van het bouwen van een huis op een rots of op zand: Mat. 7:24 ‘Wie mijn woorden hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. 25 Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots’.

Jezus zegt hier niet (alleen) dat we op Hem moeten bouwen, alhoewel we dat natuurlijk ook moeten doen, maar dat we moeten luisteren naar Hem en dóen wat Hij zegt. Als God zegt dat we door Jezus geliefde kinderen van Hem zijn, een nieuwe schepping zijn, dan moeten we daar niet alleen ‘ja en amen’ op zeggen maar daar ook naar leven, ons gedragen als geliefde kinderen en de aanklachten van satan de deur wijzen!

Jakobus 2:14 zegt het zo: 14 Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Je moet doen wat Jezus zegt!

Je mag gaan leren te zeggen: ‘ik voel mij afgewezen, het was geen leuke opmerking en dat deed wat met me, maar ik weet: Ik ben niet afgewezen. En vergeef vervolgens de persoon die jou gekwetst heeft. Dat is doen wat Jezus ons leert.

Niets geen gevoel, maar denken zoals God denkt over jou. En dan volgt je gevoel vanzelf, echt waar.

Herman Boon ‘Als je toch eens weten zou’
https://www.youtube.com/watch?v=a3UsLrpx3yQ