Au, ik heb pijn

Dagelijkse overdenking; Week 74, maandag

Mattheus 9:11-13
‘11 En toen de Farizeeën dat zagen, zeiden zij tegen Zijn discipelen: Waarom eet uw Meester met de tollenaars en zondaars? 12 Maar Jezus, Die dat hoorde, zei tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. 13 Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.’

Psalm 32:3 en 5
‘Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg, onder mijn jammerklachten, de hele dag. Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE.
En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Sela’

Lukas 6:17-19
‘17 En toen Hij met hen afgedaald was, bleef Hij staan op een vlakke plaats en met Hem een menigte van Zijn discipelen en een grote menigte van het volk uit heel Judea en Jeruzalem en van de zeekant van Tyrus en Sidon, 18 die gekomen waren om Hem te horen en om van hun ziekten genezen te worden, ook zij die gekweld werden door onreine geesten; en zij werden genezen. 19 En heel de menigte probeerde Hem aan te raken, want er ging kracht van Hem uit, en Hij genas ze allen’.

Romeinen 6:12-14
‘12 Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. 13 En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. 14 Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.’

AU, IK HEB PIJN

Misschien niet echt een aansprekende titel als weekthema. Maar met het oog op de decembermaand leek het mij toch wel toepasselijk. Juist de decembermaand, die vol staat van feesten, samenzijn en gezelligheid roept bij veel mensen negatieve emoties, stress, verdriet en angst op. Ik definieer dat allemaal maar als pijn.

Pijn is altijd een gevolg van iets. Pijn staat nooit op zichzelf. Pijn is ook een signaal. Mensen die geen lichamelijke pijn voelen hebben een enorm probleem. Ze kunnen van alles mankeren zonder dat hun lijf dat aangeeft. Dat is zelfs gevaarlijk. Pijn moet je daarom altijd serieus nemen.

In de overdenkingen van deze week wil ik het niet hebben over lichamelijke pijn en de daarbij behorende mogelijke oorzaken. Ik wil het hebben over de pijn die we voelen in onze ziel en in ons hart. De pijn als signaal van iets.

Eigenlijk is die pijn iets wat een terugkerend thema is in de overdenkingen. Toch wil ik er weer iets over schrijven, om er ook een aspect bij te halen die met die pijn te maken heeft: de zonde.

Zonde en pijn horen onlosmakelijk bij elkaar. Zonder zonde is er geen pijn. Zonder zonde was het leven perfect, paradijselijk. Maar door de ongehoorzame actie van Adam en Eva straft God eigenlijk met pijn: ‘Tegen de vrouw zei Hij: Ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken; met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. 17 En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u gebood: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven; 18 dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. 19 In het zweet van uw gezicht zult u brood eten,
totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent;
want stof bent u en u zult tot stof terugkeren’.

God maakte het leven- en leven geven- voor de mens zwaar en pijnlijk. Dat is het gevolg van ongehoorzaamheid. Zonde wordt ook wel omschreven als ‘je doel missen.’ Maar dat klink nog steeds zo vaag. Wat mij betreft is het ‘ongehoorzaam aan God’. Want dat komt heel dichtbij, bij wat Jezus in de Bergrede zegt. ‘Alleen al door een ander een idioot of een stommeling te noemen zondig je al.’ Omdat je daarmee die ander niet in de waarde laat die God aan de ander geeft. Zonde gaat dus rechtstreeks in tegen Gods bedoelingen met Zijn wereld en Zijn schepsels. En ja daarmee missen we dan inderdaad ons doel. Het doel wel te verstaan dat God met ons heeft.

Gods plan was niet dat we pijn zouden hebben. En dat plan is gebleven. Daarom kwam Jezus. Om het plan van God te herstellen. Dat er pijn blijft is een feit, maar met die pijn kunnen we iets:
– Jezus kwam voor zondaars;
– David leert ons te spreken;
– Laat zonde niet regeren;
– Laat je lichaam een wapen van gerechtigheid zijn.

Opwekking 629 ‘Als er vergeving is’