Au, ik heb pijn

Week 74, woensdag

Mattheus 9:11-13
‘11 En toen de Farizeeën dat zagen, zeiden zij tegen Zijn discipelen: Waarom eet uw Meester met de tollenaars en zondaars? 12 Maar Jezus, Die dat hoorde, zei tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. 13 Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.’

Psalm 32:3 en 5
‘Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg, onder mijn jammerklachten, de hele dag. Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE.
En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Sela’

Lukas 6:17-19
‘17 En toen Hij met hen afgedaald was, bleef Hij staan op een vlakke plaats en met Hem een menigte van Zijn discipelen en een grote menigte van het volk uit heel Judea en Jeruzalem en van de zeekant van Tyrus en Sidon, 18 die gekomen waren om Hem te horen en om van hun ziekten genezen te worden, ook zij die gekweld werden door onreine geesten; en zij werden genezen. 19 En heel de menigte probeerde Hem aan te raken, want er ging kracht van Hem uit, en Hij genas ze allen.’

Romeinen 6:12-14
‘12 Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. 13 En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God.
14 Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.’

DAVID LEERT ONS TE SPREKEN

Als er iets is wat we van David kunnen leren, dan is het wel kwetsbaarheid en openheid. Hij is eerlijk naar God. Zou het er iets mee te maken hebben dat hij daarom een man naar Gods hart genoemd wordt? 1 Samuel 13:14b ‘De Heere heeft een man naar Zijn haar voor Zich uitgezocht’. En Handelingen 13:22b ‘Ik heb David, de zoon van Isai, gevonden, een man naar Mijn hart, die alles zal doen wat Ik wil.’

Dat zal niet het enige zijn waarom David zo genoemd wordt, maar ik denk wel dat het er mee te maken heeft. David liet zijn hart aan God zien omdat David het hart van God kende. Hart strekte zich uit naar hart. En daarmee werd David een man van Gods hart.

Als je de tekst uit Handelingen leest dan staat daar ‘die alles zal doen wat Ik wil.’ We weten uit de Bijbel dat dat niet waar is. David deed ook veel naar zijn eigen wil. Niet wat God wilde, maar wat hij zelf wilde. Waar zijn verlangen naar uitging, kortom, waar hij zijn hart op had gezet. En toch….. bleef David de man naar Gods hart.

Omdat we ook weten hoe David geraakt werd door zijn zonden, door zijn ‘ongerechtigheden’ zegt de Herziene Staten Vertaling. David leed onder zijn fouten. Hij had er pijn van, zelfs lichamelijke pijn. Hij werd er ziek van. Hij verloor kinderen en had veel verdriet door zijn zonden = ongehoorzaamheid aan Gods wil. Maar David ging altijd weer op zoek naar het hart van God. Hij zocht altijd de relatie met God omdat hij een verlangen had, wat sterker was dan wie hij was: God kennen en Hem groot maken.

David wilde leven voor de eer van God. En in al zijn menselijkheid maakte hij daarin enorme fouten. Maar hij keerde altijd terug naar het hart van God. Hoe? Door God zijn eigen hart te laten zien. Ik denk dat daarin een geheim ligt. Het geheim van een mens naar het hart van God. Toon God in al je kwetsbaarheid je hart en alles wat daarin ligt. Geef God de plaats die Hem toekomt en laat jouw hart kloppen op het ritme van Gods hart. David deed dat. In The Message lezen we de tekst uit handelingen 13:22 zo: ‘‘I’ve searched the land and found this David, son of Jesse. He’s a man whose heart beats to my heart, a man who will do what I tell him.’

Mooi hoe dat hier staat: ‘whose heart beats to my heart, a man who will do what I tel him.’ Ik denk dat zolang David heel dicht bij God leefde, Gods harteklop zocht en zijn hart daarop gelijk liet kloppen, hij kon doen wat God hem zei. Maar wanneer hij op afstand kwam hoorde hij alleen nog maar het kloppen van zijn eigen hart met daarin de verlangens die hij zelf wilde: ik wil, ik wil, ik wil. In plaats van God wil, God wil, God wil.

En door te luisteren naar het ‘Ik wil’, maakte David brokken en moest hij daaronder lijden.

We lezen hoe David, gezalfd tot koning, nog heel lang moest wachten. Hij wist dat hij zou heersen als koning, maar hij is lang achtervolgd geweest. Moest huis en haard verlaten op de vlucht voor Saul. Misschien daarin ook wel grote eenzaamheid gekend heeft. Hij maakte in die wachttijd ook fouten. Maar we lezen ook hoe hij daarin toch weer terug keerde naar God en zich sterkte in God. 1 Samuel 30:6

David zocht Gods hart en ondervond de liefde van God maar ook de vraag van God: ben je bereid mijn wil te doen?

En die wil van God kan voor ons zo moeilijk zijn. Die kan soms wel eens een heel lange wachttijd in houden. Eenzaamheid inhouden, of nog geen heling of genezing. Geen rooskleurige financiën. Geen kinderen, geen partner en geen briefjes uit de hemel. En soms overlijden we zonder dat van God te hebben ontvangen waarom we zo innig hebben gebeden en geleefd hebben voor zover dat ging naar de wil van God.

Daar heb ik geen antwoord op of een oplossing voor. Ik weet alleen wel wat David deed: hij zocht Gods hart en maakte God zijn hart bekend. Hij sprak, hij huilde, hij danste, hij was kwetsbaar. Bij God had hij niets op te houden, kon hij zijn als een klein kind. Huilend om zijn overtredingen, kermend en klagend vanwege pijn en aanvallen. Maar hij sprak. En doordat hij sprak werd zijn hart lichter en kon hij Gods hart horen.

En omdat hij Gods hart kon horen kloppen vol liefde voor hem vervulde dat allereerst Davids hart met vreugde. Hoe vaak begint en eindigt David niet zijn liederen met ‘Loof de Here mijn ziel, en al wat in mij is Zijn heilige naam.’

Boven alles bleef God voor David een heilige, liefdevolle God. David kende God en de vreugde die het kennen van God hem gaf lezen we in zijn liederen.

Soms is zingen makkelijker dan spreken. Zing dan in een lied je hart open voor God en wacht totdat je Zijn hart vol vreugde voor jou hoort kloppen. Die vreugde herken je wanneer je bij het denken aan God onbewust gaat glimlachen: een kieteling van de Heilige Geest die je laat weten: ik ben met je, altijd. Hoe je situatie ook is en hoe je je voelt.

Opwekking 579 ‘Dank U voor Uw kostbare bloed’.