Als schapen zonder herder

Week 73, maandag

Markus 6:30-34
‘En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichtten Hem alles wat zij gedaan en wat zij onderwezen hadden. 31 En Hij zei tegen hen: Komt u zelf mee naar een eenzame plaats, alleen, en rust wat uit; want er waren er velen die kwamen en die gingen, en zij hadden zelfs geen gelegenheid om te eten. 32 En zij vertrokken in een schip naar een eenzame plaats, alleen. 33 En de menigten zagen hen weggaan, en velen herkenden Hem en gingen uit alle steden gezamenlijk te voet daarnaartoe; en zij kwamen er vóór hen aan en gingen samen naar Hem toe. 34 En toen Jezus uit het schip ging, zag Hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen, want zij waren als schapen die geen herder hebben; en Hij begon hun veel dingen te onderwijzen.’

Mattheus 9:35-38, De oogst is groot
‘35 En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. 36 Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. 37 Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. 38 Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.’

ALS SCHAPEN ZONDER HERDER

Ik vind het beeld van een herder, de herder als leider, een mooi beeld. Een leider die oog heeft voor zijn schapen en tegelijk de omgeving scant op gevaar en op grazige weiden. Hij doet alles voor zijn schapen. Jezus vertelt het verhaal van de goede herder. Híj is de goede herder. Het is een heel bekend verhaal. Een vers uit het oude testament wijst ook naar Jezus als herder: Jesaja 40:11 ‘Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden.’

Jezus als de ultieme leider?! Zo presenteert Hij zich niet. Hij ís het. En Hij is dat vanwege Zijn daden van zorg. Wat zegt Jesaja: ‘Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden.’ Hieruit spreekt de zorg van de herder voor de kudde.

Jezus zegt zelf het volgende over de goede herder: ‘2 Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. 3 Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. 4 En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit, en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. 5 Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen, maar zij zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van vreemden niet kennen. 6 Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat datgene wat Hij tot hen sprak, betekende.
9 Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. 10 De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. 11 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 12 Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. 13 En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. 14 Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, 15 zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen.’

Jezus gebruikt het beeld van herder omdat hij weet dat wij als mensen een herder nodig hebben. ‘Toen Hij (is Jezus) de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben.’

Mensen hebben een herder nodig omdat ze vermoeid zijn en verstrooid. Dat is blijkbaar een soort basis van ieder mens: vermoeid en verstrooid. Ik zou het eerder verdeeld noemen. Geen geheel. Wij zijn mensen die moe zijn, die druk zijn en geen geheel zijn/vormen. Jezus is daardoor bewogen. Hij ziet hoe mensen lijden aan die vermoeidheid en die ‘onéénheid.’ Als Jezus spreekt over de goede herder dan horen we hem een beeld schetsen van zorg – zoals in Jesaja – van liefde, van leiding van kennen, overgave, behoud en doel.

Jezus komt voor ons ieder persoonlijk en dat doet Hij door Zijn kudde, de gemeente. Zoals ieder persoonlijk vermoeid en geen geheel is, zo is de gemeente dat ook. En het is niet voor niets dat Jezus het beeld van de kudde centraal zet. Blijkbaar hebben wij persoonlijk een kudde nodig. Blijkbaar functioneren wij het beste wanneer we onderdeel zijn van een kudde. Hoe vervelend dat voor sommige mensen ook is. Maar juist in een kudde leren we hoe een herder zorgt. En leren we hoe de kudde onder de herder oog heeft voor elkaar.

Kijk naar deze wereld. Wat een ellende en wat een angst is er. God ziet ons en is met ontferming bewogen. Meer dan ooit is het nodig dat we weten als kerk en gemeente dat we een kudde zijn die een herder nodig heeft. Een herder die zorgt, die heelheid brengt en nieuwe energie.

– Jezus is de goede herder.
– Jezus geeft ons opdracht tot herderschap.
– Wij moeten het ambt leren.
– Wij moeten elkaar leren.

Elly en Rikkert ‘Jezus is de goede herder’