Al ga ik door een donker dal

Week 79, woensdag

Psalm 23, De HEERE is mijn Herder
‘1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. 2 Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. 3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. 4 Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood*, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. 5 U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. 6 Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven
tot in lengte van dagen.’

*Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar. NBV

Psalm 131, Kinderlijk vertrouwen
‘1 Een pelgrimslied, van David. HEERE, mijn hart is niet hoogmoedig,
mijn ogen zijn niet trots, ook wandel ik niet in dingen die te groot en te wonderlijk voor mij zijn. 2 Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht, als een kind dat de borst ontwend is, bij zijn moeder, mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is. 3 Israël, hoop op de HEERE, van nu aan tot in eeuwigheid.’

Johannes 14:6a
‘Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven.’

Mattheus 28:20
‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.’

WAT VOLGT JOU?

Psalm 23 begint en eindigt met een getuigenis: ‘De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets – Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven
tot in lengte van dagen.’

Binnen dit ‘frame van getuigenis’ beschrijft David waarom hij schrijft wat hij schrijft: God zorgt voor mij in alle opzichten, altijd en overal, en hij gebruikt daarvoor het woord ‘goedertierenheid’.

Een bijzonder woord eigenlijk goedertierenheid. We komen dit woord vaak tegen in de Bijbel. Een belangrijk woord dus blijkbaar. In psalm 136 lezen we zo’n 14 keer ‘want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig’. Goed om eens na te denken over wat het woord nu precies betekent.

Ik kwam het volgende tegen op de website van ChristianMatch:
– ‘Letterlijk overgenomen uit het Hebreeuws leest het: want tot in eeuwigheid (is/duurt) zijn “chesed”

Wat betekent het woord chesed, het woord dat in de NBV en HSV vertaald is met goedertierenheid?

De eerste betekenis van het woord is trouw. Trouw aan het verbond dat God met Zijn volk sloot. Als we dit gaan toepassen op deze psalm, kunnen we lezen, net zoals de NBV trouwens: voor eeuwig duurt zijn trouw. Het gevolg is, dat we erop mogen rekenen, dat als ons wat overkomt, God getrouw is. Hij is niet alleen getrouw, maar ook betrouwbaar.

De tweede betekenis van het woord is genade. Net zoals zijn trouw, die voor eeuwig is, geldt dat ook voor Zijn genade. Deze twee kenmerken vullen elkaar aan. Als God alleen trouw was aan Zichzelf en iedereen die Hem gehoorzaamden, dan was er niemand in staat Hem te volgen. Juist door die genade mogen we weten een kind van Hem te zijn.

Dan kom ik op de derde betekenis van het woord chesed, dat is liefde. Gods Liefde wordt gedefinieerd langs de lijnen van Trouw en Genade. En uiteindelijk is dat de basis en de grondslag van onze relatie met Hem. Trouw zonder liefde wordt wetticisme… Zonder liefde leren we nooit Zijn genade kennen.

Een laatste betekenis van het woord is vriendelijkheid In het Engels kun je spreken van “loving kindness” iets in de trant van liefdevolle vriendelijkheid… Het laat zien hoe toegankelijk onze Heer is. We hoeven niet bang voor Hem te zijn, we mogen bij Hem komen in gebed.’

Wat een prachtig woord is het woord Chesed. Het hele evangelie – het goede nieuws over wie en hoe God is – ligt daarin. En David schrijft dus in psalm 23 dat ‘Gods chesed hem volgt, al de dagen van zijn leven’.

We zouden denk ik zo graag willen vertellen aan elkaar dat door de zorg van de Goede Herder ons allemaal vleselijke en natuurlijke, goede dingen volgen. Als wij maar achter Jezus aangaan dan gaat het ons goed. Goed in natuurlijk opzicht. En ja, natuurlijk wil God voor ons zorgen op alle fronten. Maar het eerste waarmee Hij voor ons zorgt is Zijn chesed: zijn trouw, genade, liefde en vriendelijkheid.

God maakte dat zichtbaar in/door Jezus. In Jezus komen al deze aspecten terug. Wanneer je de Herder volgt, ‘achtervolgt hij je ook’. Je bent helemaal beschermt door hem. Het gaat er dan niet zozeer om wat je achtervolgt al de dagen van je leven, maar wié jou achtervolgt.

Als David eindigt met Gods goedertierenheid dan ga ik ervanuit dat hij daarmee ook al doelde op het begin van zijn lied: Mij ontbreekt niets. In de Chesed van God ligt alles wat je nodig hebt. In het volgen van Jezus ontvang je alles – niet in het natuurlijke, alhoewel God daar ook voor wil zorgen – maar bovenal in het geestelijke, en dat achtervolgt je dan ook. Je bent dus van voor en van achter omgeven door de goedheid van God.

Maar nu naar onszelf. De Bijbel zegt in Markus 16:17-20 ‘Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn Naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Here medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden.’

Doordat wij gevat zijn in de goedertierenheid van God is het de bedoeling dat ons ook iets volgt: de tekenen die hierboven beschreven staan!

Psalm 23 is niet alleen een troostpsalm en een getuigenis, het roept ons ook tot iets op: doe, als Jezus, treed in Zijn voetsporen en Hij werkt met jou mee in het doen van tekenen en wonderen.

Omringt worden door chesed betekent niet lui gaan liggen in het groene gras en genieten van Gods goedheid! Dat is maar één kant. Het betekent vervolgens ook uitstappen en als volger van de Herder een herder zijn voor anderen, inclusief wonderen.

Goedertierenheid heeft een naam: Jezus. Hij volgt jou en vraagt jou Hem te volgen en met Hem samen te werken om jouw geloof vruchtbaar te laten zijn. Leef zo dat de mensen zien dat God goed is en vol goedertierenheid.

Opwekking 486 ‘Ga dan in Zijn naam’